Obchodné podmienky

obchodné společnostiVIP DOG TAGS s.r.o.se sídlom pltníckej 2075/4, Modřany, 143 00 Praha 4identifikační číslo: 07952066pro predaj tovaru prostredníctvom on-line obchodu umiestneného na internetovej adresewww.vipdogtags.com

Tieto všeobecné obchodné podmienky ( ďalej len „ obchodné podmienky“) sú vydané podľa §1751 a násl. Zákona č.89/2012Sb., občiansky zákonník ( ďalej len „ občiansky zákonník)

VIP DOG TAGS s.r.o.

IČO: 07952066

So sídlom: Vorařská 2075/4, Modřany, 143 00 Praha 4

Kontaktné údaje:

Email info@vipdogtags.com

Telefón +420 776 513 721

www.vipdogtags.com

(ďalej len predávajúci)

 1. Tieto obchodné podmienky upravujú vzájomné práva a povinnosti predávajúceho a fyzické osoby, ktoré uzavierajú kúpnu zmluvu mimo svoju podnikateľskú činnosť ako spotrebiteľ, alebo v rámci svojej podnikateľskej činnosti ( ďalej len: www.vipdogtags.com ( ďalej len „internetový obchod“).
 2. Ustanovenia obchodných podmienok sú nerozdeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Odchylné ujednania v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanovením týchto obchodných podmienok.
 3. Tieto obchodné podmienky a kúpna zmluva sa uzatvárajú v českom, anglickom a slovenskom jazyku
 1. Informácie o tovare, vrátane uvedenia cien jednotlivého tovaru a jeho hlavných vlastností sú uvedené pri jednotlivých tovaroch v katalógu internetového obchodu. Ceny tovaru sú uvedené vrátane DPH, všetkých súvisiacich poplatkov a nákladov za vrátenie tovaru, ak tento tovar z nejakej podstaty nemôže byť vrátený obvyklou poštovnou cestou. Cena tovaru zostáva v platnosti po dobu, kým je zobrazovaný v internetovom obchode. Toto ustanovenie nevylučuje zjednanie kúpnej zmluvy za individuálne zjednaných podmienok.
 2. Všetok prezentovaný tovar umiestnený v katalógu internetového obchodu je informačného charakteru a predávajúci nie je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu ohľadom tohto tovaru.
 3. V internetovom obchode sú zverejnené informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru.
 4. Prípadné zľavy s kúpnou cenou tovaru sa nedajú navzájom kombinovať, ak sa nedohodne predávajúci s kupujúcim inak.
 1. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory), hradí kupující sám. Tyto náklady se neliší od základní sazby.
 2. Kupující provádí objednávku zboží těmito způsoby:
 • prostřednictvím svého zákaznického účtu, provedl-li předchozí registraci v internetovém obchodě,
 • vyplněním objednávkového formuláře bez registrace. 
 1. Při zadávání objednávky si kupující vybere zboží, počet kusů zboží, způsob platby a doručení.
 2. Před odesláním objednávky je kupujícímu umožněno kontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko dokončit nebo koupit. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři a potvrzení kupujícího o tom, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami.
 3. Neprodleně po obdržení objednávky zašle prodávající kupujícímu potvrzení o obdržení objednávky na emailovou adresu, kterou kupující při objednání zadal. Toto potvrzení je automatické a nepovažuje se za uzavření smlouvy. Přílohou potvrzení jsou aktuální obchodní podmínky prodávajícího. Kupní smlouva je uzavřena až po přijetí objednávky prodávajícím. Oznámení o přijetí objednávky je doručeno na emailovou adresu kupujícího. / Neprodleně po obdržení objednávky zašle prodávající kupujícímu potvrzení o obdržení objednávky na emailovou adresu, kterou kupující při objednání zadal. Toto potvrzení se považuje se za uzavření smlouvy. Přílohou potvrzení jsou aktuální obchodní podmínky prodávajícího. Kupní smlouva je uzavřena potvrzením objednávky prodávajícím na emailovou adresu kupujícího.
 4. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením kupujícího o přijetí této nabídky prodávajícímu na jeho emailovou adresu uvedenu v těchto obchodních podmínkách.
 5. Všechny objednávky přijaté prodávajícím jsou závazné. Kupující může zrušit objednávku, dokud není kupujícímu doručeno oznámení o přijetí objednávky prodávajícím. Kupující může zrušit objednávku telefonicky na telefonní číslo nebo email prodávajícího uvedený v těchto obchodních podmínkách.
 6. V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně prodávajícího při uvedení ceny zboží v internetovém obchodě, nebo v průběhu objednávání, není prodávající povinen dodat kupujícímu zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu ani v případě, že kupujícímu bylo zasláno automatické potvrzení o obdržení objednávky podle těchto obchodních podmínek. Prodávající informuje kupujícího o chybě bez zbytečného odkladu a zašle kupujícímu na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením o přijetí kupujícím na emailovou adresu prodávajícího.
 7. Každá objednávka je závazná (Občanský zákoník § 544-545, zákon č. 40/1964 Sb) dle našich obchodních podmínek. 

  Zákazník je vždy informován o odeslání zboží. Storno – odstoupení od smlouvy, lze vždy před samotným odesláním zboží.

  Zákazníci, kteří si objednají zboží a nezaplatí objednávku, případně si následně nevyzvednou expedovanou zásilku na dobírku, budou nejprve kontaktování a bude dohodnuto zda zboží zaslat znovu na adresu zákazníka s navýšeným poštovným, nebo bude uhrazeno pouze poštovné a balné a to do 10 dní od naší výzvy, pak nebude účtována pokuta. V případě neuhrazení vynaložených nákladů na poštovné a balné, bude připočtena i smluvní pokuta! 

  Zveřejněni v registru dlužníků a bude požadováno uhrazení vzniklých nákladů na odeslání zboží a manipulační poplatek (tzv. smluvní pokuta) ve výši 500,- Kč. 

  Platbu poplatků můžete provést na účet: 2101595073/2010 
  (variabilní symbol je číslo Vaší objednávky)

  Odesláním objednávky souhlasíte s našimi obchodními podmínkami a smluvní pokutou v této výši. Upozorňujeme, že veškeré nesplacené pohledávky budou podstoupeny předány k vymáhání pohledávek včetně všech nákladů s tím spojených.

1. Na základe registrácie kupujúceho prevedeného v internetovom obchode môže kupujúci pristupovať do svojho zákazníckeho účtu. Zo svojho zákazníckeho účtu môže kupujúci uskutočňovať objednávky tovaru. Kupujúci môže objednávať tovar tiež bez registrácie.

2. Pri registrácii do zákazníckeho účtu a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivé všetky údaje. Údaje uvedené v užívateľskom účte je kupujúci pri akejkoľvek zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené kupujúcim v zákazníckom účte a pri objednávaní tovaru sú predávajúcim považované za správane.

3. Prístup k zákazníckemu účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť, ohľadom informácií potrebných k prístupu do jeho zákazníckeho účtu. Predávajúci nenesie zodpovednosť za prípadné zneužitie zákazníckeho účtu treťou osobou.

4. Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie zákazníckeho účtu tretím osobám.

5. Predávajúci môže zrušiť užívateľský účet, a to len v prípade, keď kupujúci svoj užívateľský účet nevyužíva, či v prípade, keď kupujúci poruší svoje povinnosti z kúpnej zmluvy a týchto obchodných podmienok

6. Kupujúci berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to s ohľadom na nutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia predávajúceho, popr. Nutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia tretích osôb

Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť nasledujúcimi spôsobmi:

 • bezhotovostne prevodom na bankový účet predávajúceho č 2301199200, vedený vo FIO Banke
 • bezhotovostne platobnou kartou cez paypal
 • bezhotovostne prevodom na účet predávajúceho prostredníctvom platobnej brány paypal

1. Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu náklady spojené s balením a dodaním tovaru v dohodnutej výške. Ak nie je uvedené inak, rozumie sa ďalej kúpnou cenou aj náklady spojené s dodaním tovaru

2. V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná do 14 dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy

3. V prípade platy prostredníctvom platobnej brány postupuje kupujúci podľa pokynov príslušného poskytovateľa elektronických platieb

4. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu splnený v momente pripísaniu príslušnej čiastky na bankový účet predávajúceho

5. Predávajúci nepožaduje od kupujúceho dopredu žiadnu zálohu alebo inú obdobnú platbu. Úhrada kúpnej ceny pred odoslaním tovaru nie je zálohou.

6. Podľa zákona o evidencii tržieb je predávajúci povinný vystaviť kupujúcemu účtenku. Zároveň je povinný zaevidovať prijatú tržbu u správcu dane online, v prípade technického výpadku najneskôr do 48 hodín

7. Tovar je kupujúcemu dodaný:

8. na adresu určenú kupujúcim v objednávke

9. Voľba spôsobu dodania sa určuje počas objednávke tovaru

10. Náklady na dodanie tovaru v závislosti na spôsobe odoslania prevzatia tovaru sú uvedené v objednávke kupujúceho a potvrdení objednávku predávajúcim. V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe zvláštnej požiadavky kupujúceho, nesie kupujúci riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.

11. Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je povinný kupujúci prevziať tovar pri dodaní. V prípade, že je z dôvodu na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, ako bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia

12. Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalu tovaru a v prípade akýchkoľvek závad toto okamžite oznámiť prepravcovi. V prípade zistenia porušenia obalu svedčiacom o neoprávnenom vniknutí do zásielky, nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať.

13. Predávajúci vystaví kupujúcemu daňový doklad – faktúru. Daňový doklad je odoslaný na emailovú adresu kupujúceho

14. Kupujúci získava vlastnícke právo na tovar zaplatený na celú kúpnu cenu za tovar, vrátane nákladov na dodanie, najskôr však po prevzatí tovaru. Zodpovednosť za poškodenie či stratu tovaru prechádza na kupujúceho okamžikom prevzatia tovaru alebo okamžikom, kedy mal kupujúci povinnosť tovar prevziať, ale v rozpore s kúpnou zmluvou tak neurobil.

Kupujúci, ktorý uzavrel kúpnu zmluvu mimo svoju podnikateľskú činnosť ako spotrebiteľ, má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť

 1. Lehota pre odstúpenie od zmluvy je 14 dní
 • odo dňa prevzatie tovaru
 • odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru, ak je predmetom zmluvy niekoľko druhov tovaru alebo dodanie na viac častí
 • odo dňa prevzatie prvej dodávky tovaru, ak je predmetom zmluvy pravidelne opakovaná dodávka tovaru
 1. Kupujúci nemôže mimo iného odstúpiť od kúpnej zmluvy:
 • poskytovanie služieb, ak boli splnené s jeho predchádzajúcim výslovným súhlasom pred uplynutím doby pre odstúpenie od zmluvy a predávajúci pred uzatvorením zmluvy oznámil kupujúcemu, že v takomto prípade nemá právo na odstúpenie zmluvy
 • o dodávke tovaru alebo služby, ktorých cena závisí na výchylkách finančného trhu nezávisle na vôli predávajúceho a ku ktorému môže dôjsť behom lehoty pre odstúpenia od zmluvy
 • o dodávke alkoholických nápojov, ktoré môžu byť dodané až po uplynutí 30 dní a ich cena závisí na výchylkách finančného trhu nezávislých na vôli predávajúceho
 • o dodávke tovaru, ktoré bolo upravené podľa priania kupujúceho alebo pre jeho osobu
 • o dodávke tovaru, ktoré podlieha rýchlej skaze, ako aj tovar, ktorý bol po dodaní nenávratne zmiešaný s iným tovarom
 • dodávka tovaru v uzavretom obale, ktorý kupujúci z obalu vybral a z hygienických dôvodov nemôže byť vrátený
 • dodávke zvukovej alebo obrázkovej nahrávky alebo počítačového programu, ak porušil ich pôvodný obal
 • dodávke novín, periodik alebo časopisov
 • dodanie digitálneho obsahu, ak nebol dodaný na hmotnom nosiči a bol dodaný s predchádzajúcim vysloveným súhlasom kupujúceho pred uplynutím lehoty pre odstúpenie od zmluvy a predávajúci pred uzatvorením zmluvy oznámil kupujúcemu, že v takomto prípade nemá právo na odstúpenie od zmluvy
 • v ďalších prípadoch uvedených v § 1837 občianskeho zákonníku
 1. Po dodržaní lehoty pre odstúpenie od zmluvy musí kupujúci odoslať prehlásenie o odstúpení v lehote pre odstúpenie od zmluvy.
 2. Pre odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci využiť vzorový formulár k odstúpeniu od zmluvy poskytujúci predávajúcim. Odstúpením od kúpnej zmluvy zašle kupujúci na emailovú alebo doručovaciu adresu predávajúceho uvedenú v týchto obchodných podmienkach. Predávajúci potvrdí kupujúcemu bezodkladne prijatie formuláru.
 3. Kupujúci, ktorý odstúpil od zmluvy, je povinný vrátiť predávajúcemu tovar do 14 dní od odstúpenia od zmluvy predávajúcemu. Kupujúci nesie náklady spojené s navráteným tovarom predávajúcemu, a to aj v prípade, kedy tovar nemôže byť vrátený pre voju povahu obvyklou poštovou cestou.
 4. Ak odstúpi kupujúci od zmluvy, vráti mu predávajúci bezodkladne, najneskôr však do 14 dní od odstúpenia od zmluvy, všetky peňažné prostriedky vrátane nákladov na dodanie, ktoré od neho prijal, a to rovnakým spôsobom. Predávajúci vráti kupujúcemu prijaté peňažné prostriedky iným spôsobom len vtedy, ak s tým kupujúci súhlasí a ak mu tým nevzniknú ďalšie náklady.
 5. Ak kupujúci zvolil iný, než najlacnejší spôsob dodania tovaru, ktorý predávajúci ponúka, vráti predávajúci kupujúcemu náklady na dodanie tovaru vo výške zodpovedajúcej najlacnejšiemu ponúkanému spôsobu dodania tovaru
 6. Ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, nie je predávajúci povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, ako mu kupujúci tovar dá alebo preukáže, že tovar predávajúcemu odoslal

10.Tovar musí vrátiť kupujúci predávajúcemu nepoškodený, neopotrebovaný a neznečistený a ak je možné, v pôvodnom obale. Nárok na náhradu škody vzniknuté na tovare je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny

 1. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo keď výrobca, dovozca alebo dodávateľ prerušil výrobu tovaru alebo dovoz tovaru. Predávajúci bezodkladne informuje kupujúceho prostredníctvom emailovej adresy uvedenej v objednávke a vráti mu v lehote 14 dní od oznámenia od odstúpenia od kúpnej zmluvy všetky peňažné prostriedky vrátane nákladov na dodanie , ktoré od neho na základe zmluvy prijal, a to rovnakým spôsobom, poprípade spôsobom určeným kupujúcim

. Predávajúci odpovedá kupujúcemu, že tovar pri prevzatí nemá vady. Najmä predávajúci odpovedá kupujúcemu, že v dobe, keď kupujúci tovar prevzal:

 • má tovar vlastnosti, ktoré si strany dohodli, má také vlastnosti, ktoré predávajúce alebo výrobca popísal alebo ktoré kupujúci očakával s ohľadom na povahu tovaru a na základe ich uvádzanej reklamy
 • sa tovar hodí k účelu, ktorý pre jeho použitie predávajúci uvádza alebo ku ktorému sa tovar tohto druhu obvykle používa
 • tovar zodpovedá akosti alebo prevedením zmluvnej vzorky alebo predlohe, ak boli akosť alebo prevedenie určené podľa zmluvnej vzorky alebo predlohy
 • je tovar v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti
 • tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov
 1. Ak sa prejaví vada v priebehu 6 mesiacov od prevzatia tovaru kupujúcim, má sa za to, že tovar bol vadný už pri prevzatí. Kupujúci je oprávnený uplatniť si právo z vady, ktorá sa vyskytne u spotrebného tovaru v dobe 24 mesiacov od prevzatia. Toto ustanovenie sa nepoužije pri tovare predávaného za nižšiu cenu, pre ktorú bola nižšia cena dohodnutá, na opotrebenie tovaru spôsobom jeho obvyklým používaním, u použitého tovaru na vadu zodpovedajúcej miere používania alebo opotrebenie alebo to vyplýva z povahy tovaru
 2. V prípade výskytu vady môže kupujúci predávajúcemu predložiť reklamáciu a požadovať:
 • výmenu za nový tovar
 • opravu tovaru
 • priemernú zľavu z kúpnej ceny
 • odstúpenie od zmluvy
 1. Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy:
 • ak má tovar podstatnú vadu
 • ak nemôže vec riadne používať pre opakovaný výskyt vady alebo vád po oprave
 • pri väčšom počte vád tovaru
 1. Predávajúci je povinný prijať reklamáciu v ktorejkoľvek prevádzke, v ktorej je prijatie reklamácie možné, prípadne aj v sídle alebo mieste podnikania. Predávajúci je povinný kupujúcemu vydať písomné potvrdenie o tom, kedy kupujúci právo uplatnil, čo je obsahom reklamácie a aký spôsob vybavenia reklamácie kupujúci požaduje, ako aj potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o prevedení opravy a dobe jej trvania, prípadne písomnom odôvodnení zamietnutia reklamácie
 2. Predávajúci alebo ním poverený pracovník rozhodne o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava doba primeraná podľa druhu výrobky či služby potrebná k odbornému posúdeniu vady. Reklamácia vrátane odstránenia vady musí byť vybavená bezodkladne najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, ak sa predávajúci s kupujúcim nedohodne na dlhšej lehote. Uplynutie tejto lehoty sa považuje za podstatne porušenie zmluvy a kupujúci má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť. Za moment uplatnenie reklamácie sa považuje vtedy, keď príde prejav vôle kupujúceho ( uplatnenie práva z vadného plnenia) predávajúcemu.
 3. Predávajúci písomne informuje kupujúceho o výsledku reklamácie
 4. Právo z vadného plnenia kupujúcemu neprináleží, ak kupujúci pred prevzatím veci vedel, že vec má vadu, alebo ak kupujúci vadu spôsobil sám
 5. V prípade oprávnenej reklamácie ma kupujúci právo na náhradu účelne vynaložených nákladov vzniknutých v súvislosti s uplatnením reklamácie. Toto právo môže kupujúci u predávajúceho uplatniť v lehote do jedného mesiaca po uplynutí záručnej doby.
 6. Voľbu spôsobu reklamácie má kupujúci
 7. Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadne práv z vadného plnenia sa riadi § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a §2161 až 2174 občianskeho zákonníku a zákonom č. 634/1992 Sb., o ochrane spotrebiteľa
 1. Zmluvné strany si môžu všetku písomnú korešpondenciu vzájomne doručovať prostredníctvom elektronickej pošty
 2. Kupujúci doručuje predávajúcemu korešpondenciu na emailovú adresu uvedenú v týchto obchodných podmienkach. Predávajúci doručuje kupujúcemu korešpondenciu na emailovú adresu uvedenú v jeho zákazníckom účte alebo objednávke

K mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporov z kúpnej zmluvy je príslušná Česká obchodná inšpekcia, so sídlom Štěpánská 567/15, 120 00 Praha, IČO: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs . Platformu pre riešeniu sporov online nachádzajúce sa na internetovej adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využiť pri riešení sporov medzi predávajúcim a kupujúcim z kúpnej zmluvy.

 1. Európske spotrebiteľské centrum Česká republika, so sídlo Štěpanská 567/15, 120 00 Praha, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktným miestom podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a rady EU č. 524/2013 z dňa 21. Mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporovo online a o zmene nariadenia ES č. 2006/2004 a smernice 2009/22/ES ( nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov online)
 2. Predávajúci je oprávnený k predaji tovaru na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskou kontrolou prevádza v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Česká obchodná inšpekcia vykonáva vo vymedzenom rozsahu mimo iné dozor nad dodržiavaním zákonu č. 634/1992 Sb., o ochrane spotrebiteľa.

Všetky jednania medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia právnym radom Českej republiky. Ak vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný prvok, tak sa strany dohodnú, že tento vzťah sa riadi právami Českej republiky. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce zo všeobecných záväzných právnych predpisov.

 1. Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexami chovania v zmysle ustanovenia §1826 odst. 1 písm. e) občianskeho zákonníku.
 2. Všetky práva k webovým stránkam predávajúceho, vrátane autorských práv k obsahu, vrátane rozvrhnutia stránky, fotiek, filmov, grafík, ochranných známok, loga a ďalšieho obsahu a prvkov, prináleží predávajúcemu. Je zakázané kopírovať, upravovať alebo inak používať webové stránky alebo ich časť bez súhlasu predávajúceho.
 3. Predávajúci nenesie zodpovednosť za chyby vzniknuté v dôsledku zásahu tretích osôb do internetového obchodu alebo v dôsledku jeho užitia v rozpore s jeho určeným. Kupujúci nesmie pri využívaní internetového obchodu používať postupy, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na jeho prevádzkovanie a nesmie vykonávať žiadnu činnosť, ktorá by mohla jemu alebo tretím osobám umožniť neoprávnene zasahovať či neoprávnene užívať programové vybavenie alebo ďalšiu súčasť tvoriacu internetový obchod a užívať internetový obchod alebo jeho časti či softwarové vybavenie takým spôsobom, ktorý by bol v rozpore s jeho určeným účelom.
 4. Kupujúci týmto preberá na seba nebezpečenstvo zmeny okolností v zmysle §1765 odst. 2 občianskeho zákonníku
 5. Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivované predávajúcim v elektronickej podobe a nie je prístupná
 6. Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či doplňovať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté po dobu účinnosti predchádzajúcich znení obchodných podmienok.
 7. Prílohou obchodných podmienok je vzorový formulár pre odstúpenie zmluvy.

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 5.11.2018

 

Najpredávanejšie