PODMIENKY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

1. Správcom osobných údajov podľa čl. 4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len “GDPR”) je David Kubačák, IČ: 75909294 so sídlom na ulici Vorařská 4, Praha 4, 14200 (ďalej len: “správca”

2.Kontaktné údaje správcu sú

adresa: Vorařská 4, Praha 4, 14200

email: info@vipdogtags.com

telefon +420776513721

1.Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe, identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú sa dá priamo alebo nepriamo identifikovať, zvlášť odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo na jeden či viac zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.

2.Správca nemenoval poverenca pre ochranu osobných údajov.

1.Správca spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytol/a alebo osobné údaje, ktoré správca získal na základe plnenia Vašej objednávky.

2.Správca spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje potrebné k plneniu zmluvy.

1. 1. Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je

 • plnenie zmluvy medzi Vami a správcom podľa čl.6 odst. 1 písm. b) GDPR,

 • oprávnený záujem správcu na poskytovanie priameho marketingu (zvlášť pre zasielanie obchodných oznámení a newsleterov) podľa čl.6 odst.1 písm. f) GDPR

 • váš súhlas so spracovaním pre účely poskytovania priameho marketingu (zvlášť pre zasielanie obchodných oznámení a newsleterov) podľa čl.6 odst.1 písm. a)GDPR v spojení s § 7 ods. 2 zákona č. 480/2004 Zb., o niektorých službách informačnej spoločnosti v prípade, že nedošlo k objednávke tovaru alebo služby.

  1.Účelom spracovania osobných údajov je

 • . vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt), poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzatvorenie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť či ju zo strany správcu plniť

  , zasielanie obchodných oznámení a činenia ďalších marketingových aktivit.

  1.Zo strany správcu dochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 GDPR. S takýmto spracovaním ste poskytol / a svoj výslovný súhlas.

1. 1. Správca uchováva osobné údaje

 • po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom a uplatňovanianároku z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 15tich rokov od ukončenia zmluvného vzťahu).

 • Po dobu, kým je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, najdlhšie 15 rokov, ak sú osobné údaje spracované na základe súhlasu.

  1.Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov správca osobné údaje vymaže.

  1. Príjemcovia osobných údajov sú osoby

   . podieľajúce sa na dodaní tovaru/ služieb/ realizácii platieb na základe zmluvy,

   . zaisťujúce služby prevádzky e-shopu (paymefunnels) a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkou e-shopu,

   . zaisťujúce marketingové služby.

  2. Správca má v úmysle presunúť údaje do krajin tretieho sveta (do zeme mimo EU) alebo medzinárodnej organizácii. Príjemcovia osobných údajov v krajinách tretieho sveta sú poskytovateľmi mailingových služieb/ cloudových služieb.

1.1. Za podmienok stanovených v GDPR máte

. právo na prístup k svojim osobným údajom podľa čl.15 GDPR

. právo na opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR, poprípade obmedzenia spracovania podľa čl. 18 GDPR

. právo na vymazanie osobných údajov podľa čl. 17 GDPR.

.právo vzniesť námietku proti spracovaniu podľa čl. 21 GDPR

.právo na prenositeľnosť údajov podľa čl. 20 GDPR

.právo odvolať súhlas so spravcovaním písomne, alebo elektronicky na adresu alebo email správcu uvedený v čl. III týchto podmienok.

  1. Ďalej máte právo podať sťažnosť na úrad pre ochranu osobných údajov v prípade, že bolo porušené vaše právo na ochranu osobných údajov.

1.Správca prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov.

2.Správca prijal technické opatrenia k zabezpečeniu dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe, obzvlášť hesla, šifrovania, zálohy.

3.Správca prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup iba ním poverené osoby.

1. Záverečné ustanovenia

1. Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste oboznámený/á s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.

2.S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste oboznámený/á s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.

3.Správca je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich stránkach a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok na vašu e-mailovú adresu, ktorú ste správcovi poskytol/a.

Najpredávanejšie

Přejít na začátek