AFFILIATE PROGRAM

Home » AFFILIATE PROGRAM

Zarábajte ako VIP Dog Tags Partner

Zaregistrujte sa
nižšie

Vyplňte registračný formulár, pozorne si prečítajte všeobecné obchodné podmienky a počkajte na schválenie vašej žiadosti affiliate managerom. Ak máte viac serverov, je možné ich pridať neskôr.

Vložte reklamné prvky na svoj web

Po schválení registrácii získate prihlasovacie údaje do systému, kde si budete môcť vybrať zo širokej ponuky bannerov, textových linkov, XML feedov, PR článkov alebo e-mailových šablón.

Zarábajte
s VIP Dog Tags

Po schválení registrácii získate prihlasovacie údaje do systému, kde si budete môcť vybrať zo širokej ponuky bannerov, textových linkov, XML feedov, PR článkov alebo e-mailových šablón.

Všeobecné obchodné podmienky pre program AFFILIATE

Tieto všeobecné obchodné podmienky ( ďalej len ” VOP”) vydáva spoločnosť VIP DOG TAGS s.r.o, IČO: 07952066, sídlom Praha 4, Vorařská 4, PSČ 14200, zapísaná v obchodnom registri vedeným Mestským súdom v Prahe, (ďalej len “vipdogtags.com”) pre svojich obchodných partnerov, podnikateľov, ktorí sa zaviažu dodržiavať tieto podmienky spolupráce, ak urobia registráciu na portály vipdogtags.com v programe Affiliate, teda programu smerujúcemu k propagácii nakupovania na portáloch prevádzkovaných spoločnosťou VIP DOG TAGS na portáloch tretích strán ( ďalej len “Program”), splnia podmienky v týchto VOP a vipdogtags.com ich registráciou do programu príjme ( ďalej len “Partner”), pretože vipdogtags.com má výhradné práve rozhodnúť či a kto môže participovať na programe.

Na základe potvrdenie účasti v programe zo strany vipdogtags.com, ktoré nie je vipdogtags.com povinná  vykonať, uzatvárajú David Kubačák a Partner zmluvu o obchodnej spolupráci v programe v zmysle ust. §1746 odst. 2 zákonu č. 89/2012 Sb., občiansky zákonník v platnom zení, na základe ktorej je partner povinný umiestniť na jeho prevádzkovanom portály ( ďalej len “Portál”) bannery a odkazy s reklamou na internetový obchod vipdogtags..com ( ďalej len “Banner”), za čo sa v prípade riadnej činnosti Partnera na základe týchto VOP a v súlade s príslušnými právnymi predpismi zaväzuje vyplatiť províziu.

Partner prehlasuje, zaručuje sa a zaväzuje sa spoločnosti vipdogtags.com, že po celú dobu trvania v Programe:

 1. Všetky prehlásenia urobené Partnerom voči vipdogtags.com v rámci jednania o účasti v Programe a počas samotného Programu sú pravdivé, presné a úplné, neexistuje žiadna skutočnosť, ktorá by bola s týmito prehláseniami v rozpore
 2. Je oprávnený uzavrieť zmluvu v zmysle týchto VOP, plniť svoje povinnosti z nich vyplývajúcich a súčasne si je plne vedomý povinností z týchto VOP vyplývajúcich
 3. Všetky predpoklady pre uzavretie zmluvy v zmysle týchto VOP sú splnené, najmä však výlučne s ohľadom na pravdivosť a úplnosť prehlásenia a ostatné podmienky stanovené príslušnými obecne záväznými právnymi predpismi
 4. uzatvorenie zmluvy v zmysle VOP a realizácie jednotlivých krokov Partnera na základe súvislostí s porušením akýchkoľvek povinností Partnera vyplývajúcich z príslušných právnych predpisov, zaviazaných zmlúv, dohôd a prehlásení, a nie je v rozpore s akýmikoľvek požiadavkami, rozhodnutí alebo predbežných opatrení správneho orgánu, súdu, rozhodného nálezu, ktorými bol Partner zaviazaný, ani nie je porušením akýchkoľvek práv tretích osôb
 5. nie je v úpadku ani hroziacom úpadku, ani proti nemu nebol podaný insolvenčný návrh alebo návrh na výkon rozhodnutí
 6. Portál nemá cashbackový charakter a neumožňuje návštevníkom získať časť investovaných prostriedkov do sortimentu z vipdogtags.com naspäť
 7. Portál, ktorý má kupónový či zľavový charakter má výpočet provízie odlišný od obsahových portálov. Provízia “zľavových portálov” od 1.4.2017 je 0,5%
 8. Portál nie je tzv. MFA portál (tj. nejedná sa o stránky vytvorené len za účelom zobrazovania reklamy
 9. Portál obsahuje a bude obsahovať po dobu trvania spolupráce strán na základe tejto zmluvy a VOP Banner, ktorý bude používaný v rámci Programu, akékoľvek iné využívanie Portálu v rámci Programu, keď koncový zákazník vipdogtags.com aktívne neklikne na príslušný Banner, je zakázané a nezakladá tak nárok na províziu špecifikovanú nižšie
 10. Portál nie je využívaný pre získanie zliav a iných výhod priamo pre Partnera od spoločnosti vipdogtags.com v prípade samotných transakcií Partnera na internetovom obchode prevádzkovaným spoločnosťou vipdogtags.com
 11. Portál neobsahuje žiadne informácie, odkazy, materiál a obsah, ktorý by bol vo vzťahu k tretím stranám vrátane vipdogtags.com, porušoval príslušné obecne záväzné právne predpisy a najvyššie etické štandardy, mj.obsah tam uvedený alebo odkazovaný, nenavádza a ani nemôže navádzať k porušovaniu obecne záväzných právnych predpisov alebo nemôže budiť dojem, že s ich porušovaním súhlasí
 1. Umiestnenie odkazu alebo banneru Partnerom podlieha námatkovej kontrole vipdogtags.com
 2. Partner nie je oprávnený bidovať či inak inzertovať v reklamných systémoch na výrazy obsahujúce vipdogtags.com
 3. Partner nie je oprávnený využívať rozosielanie nevyžiadanej pošty ( spam) ani inú nedovolenú formu propagácie porušujúcu zásady poctivého obchodného styku a dobrých mravov
 4. Partner nie je oprávnený pri rozosielaní reklamných emailov, vystupovať pod menom spoločnosti vipdogtags.com či nesmie vzbudiť dojem, že je autorizovaný reklamný zástupca vipdogtags.com
 5. Partner nie je oprávnený zneužívať provízny systém pomocou nástrojov ako backclick, clickbot a obchodných nástrojov s rovnakým účinkom zvlášť za účelom umelého navýšenia provízie vlastnej či inej osoby.
 6. Partner nesmie narušiť ochranu provízneho systému a tzv. hacknúť či crecknúť za účelom umelého navýšenia provízie vlastnej či inej osoby
 7. Ak poruší Partner povinnosti stanovené v článku 3 týchto VOP, vipdogtags.com má nárok na zmluvnú pokutu vo výške 50.000,- Kč ( slovom: päťdesiattisíc korún českých) za každé takéto porušenie, pričom Partner je povinný uhradiť túto zmluvnú pokutu do desiatich (10) dní od výzvy vipdogtags.com k jej úhrade, pričom má nárok vipdogtags.com na náhradu škody v plnej výške
 8. Ak bude zistené porušenie povinností Partnera vyplývajúcich z článku 3 týchto VOP, potom ich vipdogtags.com vyzve k okamžitej náprave. Ak nebude náprava urobená ani do dvoch (2) dní, je vipdogtags.com oprávnená od zmluvy odstúpiť
 1. V prípade splnenia všetkých podmienok Programu vrátane pravdivosti, úplnosti a správnosti prehlásení Partnera týkajúce sa Programu a dodržiavaní povinností v článku 3 týchto VOP, má Partner nárok na províziu, ktorá je kalkulovaná z celkového obratu v príslušnom kalendárnom mesiaci, ktorého dosiahla vipdogtags.com v dôsledku realizovaných a nezrušených transakcií prevedených návštevníkov Portálu, ktorý transakciu na vipdogtags.com previedol potom, čo sa na internetový obchod prevádzkovaný spoločnosťou David Kubačák dostali po aktívnom prekliknutí na odkaz či banner ( ďalej len “Návštevník”), pričom provízia ( ďalej len “Provízia”) je závislá od ceny zakúpeného tovaru zákazníkom a typu daného tovaru. Výšku provízia nájdetu (tu)
 2. V prípade, že Provízia presiahne výšku 500,-Kč či ekvivalent v inej mene, môže Partner požiadať o bezhotovostnú úhradu na svoj bankový čet oznámený vipdogtags.com, pričom vipdogtags.com je povinný do 30 kalendárnych dní od dodania príslušného daňového dokladu (faktúry) Partnera a preverenia splnenia podmienok pre výplatu Provízie túto Províziu previesť bezhotovostným prevodom na bankový účet Partnera. Daňový doklad ( faktúra) musí spĺňať zákonné náležitosti, v opačnom prípade je vipdogtags.com oprávnený Partnerovi vrátiť daňový doklad (faktúru). V prípade, že je Partner platcom DPH, navyšuje sa zjednaná Provízia o zákonom stanovenou DPH
 3. Ak má vipdogtags.com dôvodné podozrenie, že Partner porušil túto zmluvu či inak zneužil podmienky provízneho systému, je oprávnený platbu Provízie podržať do tej doby, kým nebude toto podozrenie  vyvrátené
 4. Peňažná čiastka sa považuje za zaplatenú okamžikom odpísania z bankového účtu odosielateľa vo prospech bankového účtu príjemcu
 1. Zmluva môže byť ukončená odstúpením, dohodou alebo výpoveďou
 2. Každá zmluvná strana je oprávnená odstúpiť od tejto zmluvy iba z dôvodov stanovených v týchto VOP
 3. vipdogtags.com je oprávnená odstúpiť od zmluvy v prípade, že:
 • Partner porušuje podstatným spôsobom povinnosti stanovené Partnerovi v týchto VOP a príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov
 • sa akékoľvek prehlásenia Partnera uvedené v článku 2 týchto VOP sa ukážu ako nepravdivé, neúplné či nesprávne
 • Dodávateľ je v úpadku, hroziacom úpadku ale bol proti nemu podaný návrh na výkon rozhodnutí

4. Partner je oprávnený od zmluvy odstúpiť v prípade, že vipdogtags.com je v omeškaní s finančným plnením v prospech Partnera po dobu dlhšiu než 20 dní a nezjedná nápravu ani do 10 dní odo dňa doručenia písomného oznámenia Partnera o takomto omeškaní

5. Účinky odstúpenia od zmluvy nastávajú dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení druhé zmluvnej strany

6. Každá zmluvná strana je oprávnená vypovedať zmluvu i bez udania dôvodov výpoveďou v dvojmesačnej výpovednej dobe, pričom zmluvné strany sa dohodli, že výpovedná lehota začne plynúť prvý deň v kalendárnom mesiaci nasledujúcom po doručení výpovedi druhej strany.

7. Zmluvné strany sa dohodli, že ukončením účinnosti zmluvy nie sú a nesmú byť dotknuté ustanovenia zmluvy týkajúcich sa licencií, záruk, nárokov zo zodpovednosti za vady, za škodu a nároky zo zmluvných pokút, ak vznikli pred ukončením účinnosti zmluvy, ani ďalšie ustanovenia a nároky, z jej povahy vyplýva, že majú trvať aj po zániku účinnosti zmluvy

 

 1. Zmluvné strany sa zaväzujú, že žiadna z nich nesprístupní tretej osobe dôverné informácie, ktoré pri plnení zmluvy získala od druhej zmluvnej strany, pričom zmluvné strany považujú za dôvernú informáciu akúkoľvek informáciu, ktorá je takto označená, ktorá má určitú hodnotu pre príslušnú stranu, je alebo by mohla byť obchodným tajomstvom alebo ich zverejnením by ohrozilo alebo mohlo ohroziť oprávnené záujmy príslušnej zmluvnej strany, a preto sa zaväzuje pre ochranu dôverných informácií, ktoré zostávajú vždy výhradným vlastníctvom predávajúcej strany, vyvinie pre zachovanie ich dôvernosti a ochrany rovnaké úsilie, ako keby sa jednalo o ich vlastné dôverné informácie, a to v súlade s princípom našej najlepšej praxi, príslušnými právnymi predpismi a najmä však výlučne zákonom č. 101/2000 Sb., o ochrane osobných údajov, v plnom a účinnom znení. Zmluvné strany sa ďalej zaväzujú nepoužívať dôverné informácie druhej strany inak, než za účelom plnenia zmluvy
 2. Bez ohľadu na vyššie uvedené ustanovenia sa za dôverné nepovažujú informácie, ktoré: 2.1 sa stali verejne známymi, bez toho aby sa s ich zverejnením došlo k porušeniu záväzkov prijatých zmluvnými stranami či právnych predpisov 2.2 mala príjmacia strana oprávnenie k dispozícii pred uzatvorením zmluvy, ak takéto informácie neboli predmetom inej, medzi zmluvnými stranami uzatvorené dohodou o ochrane informácií 2.3 sú výsledkom postupu, pri ktorom k nim príjmacia strana dospeje nezávisle a je to schopná doložiť svojimi záznamami alebo dôvernou informáciou tretej strany 2.4 po podpise zmluvy poskytne príjmacej strane tretia osoba, ktorá nie je obmedzená v takomto nakladaní s informáciami
 3. Zmluvné strany sa zaväzujú v plnom rozsahu zachovávať povinnosti mlčanlivosti a povinnosť chrániť dôverné informácie vyplývajúce zo zmluvy a tiež z príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov, najmä povinností vyplývajúcich zo zákonu č. 101/2000 Sb., o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov. Zmluvné strany sa v tejto súvislosti zaväzujú poučiť všetky osoby, ktoré sa na ich strane budú podieľať na plnení tejto zmluvy v zmysle týchto VOP, vyššie uvedených povinnostiach mlčanlivosti a ochrany dôverných informácií a ďalej sa zaväzujú vhodným spôsobom zaistiť dodržiavanie týchto povinností všetkými osobami podieľajúcimi sa na plnení  tejto zmluvy
 4. Zmluvné strany sa dohodli, že ukončenie účinnosti zmluvy sa nedotkne ustanovenia tohoto článku VOP a ich účinnosť pretrvá aj po ukončení účinnosti zmluvy
 1. Zmluvné strany sa zaväzujú postupovať tak, aby žiada z nich neporušovala ochranné známky a dobrú povesť druhej zmluvnej strany
 2. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky ochranné známky a obchodné meno druhej zmluvnej strany môžu použiť len na základe samostatného výslovného písomného predošlého súhlasu druhej strany. Pre tieto účely zašle požadujúca zmluvná strana oprávnenej zmluvnej strane náhľad reklamného materiálu, oznámenie alebo predmet použitia ochrannej známky alebo obchodného mena najmenej dva pracovné dni pred plánovaným zverejnením, pričom najprv po písomnom odsúhlasení oprávnenej zmluvnej strany je žiadajúca zmluvná strana takéto zverejnenie urobiť.
 1. Každá zmluvná strana nesie zodpovednosť za spôsobenú škodu v rámci platných a účinných právnych predpisov a zmluvy. Zmluvné strany sa zaväzujú k vyvinutiu maximálneho úsilia k predchádzaniu škodám a k minimalizácii prípadných a vzniknutých škôd
 2. Žiadna zo zmluvných strán nie je zodpovedná za škodu a nie je ani v omeškaní, ak k tomu došlo v dôsledku omeškania s plnením záväzkov druhej zmluvnej strany alebo v dôsledku okolností vylučujúcich zodpovednosť v zmysle ust. § 2913 odst. 2 občianskeho zákonnika, avšak zodpovednosť nevylučuje prekážka, ak vznikla ešte v dobe, kedy povinná strana bola v omeškaní s plnením svojich povinností, alebo vznikla z ich hospodárskych pomerov, pričom účinky vylučujúce zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu, kým trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené
 3. Zmluvné strany sa zaväzujú upozorniť druhú zmluvnú stranu bez zbytočného odkladu na vzniknuté okolnosti vylučujúce zodpovednosť brániacu riadnemu plneniu zmluvy a zároveň sa zaväzujú k vyvinutiu maximálneho úsilia k odvráteniu a prekonaniu okolností vylučujúcich zodpovednosť
 1. Zmluvné strany sa zaväzujú vzájomne spolupracovať a poskytovať si všetky informácie potrebné pre riadne plnenie svojich záväzkov, najmä však výlučne sú povinný informovať druhú zmluvnú stranu o všetkých skutočnostiach, ktoré sú alebo môžu byť dôležité pre riadne plnenie zmluvy
 2. V prípade, že Partner bude mať akékoľvek otázky či pripomienky k programu, môže ich smerovať na e-mail info@vipdogtags.com
 3. Zmluvné strany sa zaväzujú, že v prípade zmeny svojej poštovej adresy, faxového čísla alebo e-mailovej adresy alebo akýchkoľvek iných identifikačných údajov a ďalších rozhodujúcich skutočností týkajúcich sa Programu ( mj. platcovstvo DPH) budú o tejto zmene druhú zmluvnú stranu informovať najneskôr do 3 pracovných dní.
 4. Partner sa zaväzuje, že v prípade svojho úpadku, hroziaceho úpadku, podaniu insolvenčného návrhu na Partnera alebo návrhu na výkon rozhodnutia proti Partnerovi bude informovať spoločnosť vipdogtags.com a takejto skutočnosti bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 3 pracovných dní. Ak Partner nesplní uvedenú povinnosť považuje sa takéto jednanie za podstatné porušenie zmluvy.
 1. Zmluvné strany sa zaväzujú všetky spory vznikajúce zo zmluvy a v súvislosti s ňou riešiť prednostne zmiernou cestou. Zmluvné strany sa dohodli, že ak tieto spory nebudú vyriešené do 60 kalendárnych dní od začiatku jednania zmierenia, budú tieto spory rozhodované s konečnou platnosťou na príslušnom súde v Českej republike
 2. Zmluvné strany sa dohodli, že Partner nie je oprávnený preniesť peňažné nároky voči vipdogtags.com na tretiu osobu bez predchádzajúceho písomného súhlasu vipdogtags.com
 3. Zmluvné strany sa dohodli, že vipdogtags.com je oprávnená jednostranne  zmeniť VOP. V prípade, že Partner do 10 pracovných dní od okamžiku, kedy ho vipdogtags.com o zmene informovala prostredníctvom emailovej komunikácie, vipdogtags.com neoznámi spoločnosti David Kubačák svoj nesúhlas s novým znením VOP a z tohto dôvodu neodstúpi od zmluvy, tieto VOP sa stanú účinnými pre ďalšie transakcie zmluvných strán
 4. Ak Partner nepostúpi ani neprevedie akékoľvek svoje záväzky plynúce zo zmluvy bez predchádzajúceho písomného súhlasu vipdogtags.com
 5. Práva a povinnosti zmluvných strán touto zmluvou výslovne neupravenej sa riadi zákonom č. 89/2019 Sb., občiansky zákonník v platnom znení, a príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi  Českej Republiky

Najpredávanejšie

Scroll to Top